Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor

Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor objavlja Katalog informacij javnega značaja Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor, ki je na spletnih straneh zavoda v tehnološkem smislu zasnovan kot portal s številnimi povezavami na različne spletne strani.

1. Osnovni podatki o katalogu

 • Naziv zavoda: Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor
 • Odgovorna uradna oseba: Albin Turk, direktor zavoda
 • Datum prve objave kataloga: Januar 2009
 • Datum zadnje spremembe: marec 2019
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Informacije javnega značaja
 • Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v tiskani obliki na sedežu zavoda, Minarikova ulica 6, Maribor.  

2. Splošni podatki o Javnem lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram zavoda  in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor:

 • Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
 • Poleg lekarniške dejavnosti opravlja zavod še preskrbo z medicinskimi pripomočki, prehranskimi dopolnili, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajo veterinarskih zdravil, izdelavo in preverjanje kakovosti zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelavo in preverjanje kakovosti galenskih izdelkov, prehranskih dopolnil, živil, homeopatskih izdelkov, izdelavo kozmetičnih in drugih izdelkov za izboljšanje zdravja in počutja ter raziskovalno in izobraževalno dejavnost.

Seznam notranjih organizacijskih enot in poslovnih enot zavoda:

Lekarna Betnava
Lekarna Center
Lekarna v E.Leclercu
Lekarna Glavni trg
Lekarna Gosposvetska
Lekarna Kamnica
Lekarna Lenart
Lekarna Limbuš
Lekarniška podružnica Lovrenc
Lekarna Melje
Lekarna Nova vas
Lekarna Pobrežje
Lekarna Pri gradu
Lekarna Radvanje
Lekarna Ruše
Lekarna v Qlandii
Lekarniška podružnica Sladki vrh
Lekarna Studenci
Lekarna Šentilj
Lekarna Tabor
Lekarna Tezno

 • ORGANIZACIJSKA ENOTA GALENSKI LABORATORIJ
 • UPRAVA ZAVODA

Organigram zavoda Lekarne Maribor

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:

Tanja Bauer, vodja Službe za kadrovske, pravne in splošne zadeve
Telefon: 02/450 27 80
E-pošta: tanja.bauer@mb-lekarne.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja

Državni predpisi:

  Temeljni predpisi za  področje lekarniške dejavnosti:

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (http://www.zzzs.si/)

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi lokalnih skupnosti: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor   

Predpisi Evropske Unije:     

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih straneh gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.   

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letno poročilo: objavljeno na internetni strani Ajpesa.

2.f  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
 • postopki na podlagi ZVOP-1 in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)
 • postopke glede pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP)

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Organ ne upravlja z javnimi evidencami.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Evidenca o zaposlenih delavcih (metapodatki)

Evidenca o stroških dela (metapodatki)

Evidenca o izrabi delovnega časa (metapodatki)

Evidenca o poškodbah pri delu (metapodatki)

Evidenca o družinskih članih zaposlenih (metapodatki)

Evidenca o štipendistih (metapodatki)

Evidenca o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju (metapodatki)

Evidenca o osebah, ki delajo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije (študenti, dijaki) (metapodatki)

Evidenca o izvajanju strokovne oz. delovne prakse  (metapodatki)

Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih (metapodatki)

Evidenca poslovnih kontaktov (metapodatki)

Evidenca o kandidatih za zaposlitev (metapodatki)

Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih (metapodatki)

Evidenca zdravstvenih delavcev (metapodatki)

Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja (metapodatki)

Evidenca podatkov o avtorskih pogodbah (metapodatki)

Evidenca o sklenjenih kreditnih pogodbah (metapodatki)

Evidenca podatkov o izdanih in prejetih računih (metapodatki)

Evidenca o vračilu davka tujim kupcem (metapodatki)

Evidenca porabe zdravil (metapodatki)

Evidenca podatkov o članih sveta zavoda (metapodatki)

Evidenca videoposnetkov (metapodatki)

Evidenca posnetkov sej sveta zavoda (metapodatki)

Evidenca zdravil (metapodatki)

Evidenca oseb za potrebe marketinškega obveščanja (metapodatki)

Evidenca podatkov o sodelujočih v nagradnih igrah (metapodatki)

https://lekarne-maribor-test.myshopamine.com/informacije/varstvo-podatkov

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV:

Link: Varstvo podatkov
Link: Politika zasebnosti

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.mb-lekarne.si , poglavje »informacije  javnega značaja". Za ogled spletnih strani je potrebno imeti nameščeno ustrezno programsko opremo za dostop do interneta,   kot je na primer MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ipd... Pri izdelavi in dostopa do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani. Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki, ki so tako načeloma dostopne tudi slepim in slabovidnim. Nekatere informacije javnega značaja so objavljene v PDF formatu, zato je za njihovo branje potrebno predhodno naložiti programsko opremo Acrobat Reader na osebni računalnik.

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu  zavoda v času:

 • Od ponedeljka do petka: 8.00 do 14.00 ure

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v elektronski obliki ali pisno predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na  pristojno uradno osebo Lekarn Maribor.

Informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali tiskani obliki oziroma so na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. STROŠKOVNIK

Zavod zaračuna materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 24/2016):

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Podatki o javnih naročilih  Varstvo podatkov

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0