RAZPIS ZA DELOVNO MESTO: Strokovni vodja Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor

LEKARNE MARIBOR - Naš nasvet za vaše zdravje!

Svet Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor je na podlagi 33. in 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21), 24. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (MUV, št. 23/2023) in 17. člena Statuta Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor z dne 15. 6. 2022 na seji dne 5. 3. 2024 sprejel sklep o javnem razpisu za zasedbo delovnega mesta:

Strokovni vodja Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor
Šifra delovnega mesta: B017399

Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan kandidat, ki:

  • ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri ali končan enovit magistrski študij farmacije, na podlagi katerega je pridobil naziv magister farmacije;
  • je vpisan v register strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti;
  • ima pridobljeno dovoljenje za samostojno opravljanje poklica magister farmacije pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (licenca);
  • ima pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti;
  • ima izkušnje s področja vodenja;
  • aktivno obvlada slovenski jezik (tekoče znanje - razumevanje, govorjenje, pisanje). 

Strokovnega vodjo zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta.

Strokovni vodja zavoda bo imenovan za 5-letno mandatno dobo.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (če dokazila ni možno pridobiti, zadošča izjava) pošljite po pošti v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, s pripisom »RAZPIS ZA STROKOVNEGA VODJO ZAVODA - ne odpiraj«.

K vlogi, s katero se kandidat za strokovnega vodjo prijavi na razpis, naj bo priložena vizija v zvezi z razvojem lekarniške dejavnosti v zavodu.
Kandidati, ki bodo pravočasno podali vlogo in izpolnjevali pogoje, bodo povabljeni na eno izmed naslednjih sej Sveta zavoda, da se predstavijo.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 15 dneh po sprejetju sklepa o imenovanju s strani sveta zavoda.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0