Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Razpis za direktorja zavoda

Svet Javnega zdravstvenega zavoda Mariborskih lekarn Maribor je na podlagi 33. in 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti - ZLD-1 (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17),  14. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor (MUV, št. 3/2013, 10/2014) in 13. člena Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Mariborskih lekarn Maribor (MUV, št. 15/2014) na seji dne 17. 9. 2018 sprejel sklep o  javnem razpisu delovnega mesta


direktorja
Javnega zdravstvenega zavoda
Mariborskih lekarn Maribor.


Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
-  ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
-  ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih
-  ima organizacijske in vodstvene sposobnosti
-  aktivno obvlada slovenski jezik
-  obvlada vsaj en tuj jezik
-  ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
-  ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
-  ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Svet zavoda s soglasjem skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu.

Direktor zavoda bo imenovan za 5-letno mandatno dobo.

Prijave z življenjepisom in dokazila (v primeru, če dokazila ni možno pridobiti, zadošča izjava o izpolnjevanju pogojev) pošljite po pošti v 15 dni  po objavi razpisa na naslov: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, s pripisom »RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA - ne odpiraj «

K vlogi, s katero se kandidat za direktorja prijavi na javni razpis, mora priložiti tudi svoj program vodenja, delovanja in razvoja zavoda.

Kandidati bodo  o izboru pisno obveščeni  v roku 60 dni od objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Maribor, 28.09.2018