Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Farmacevtska skrb - opis in namen storitve

Do nedavnega je bila tradicionalna vloga lekarniškega farmacevta v preskrbi, izdelavi in izdaji zdravil. V zadnjih nekaj letih pa se je vloga farmacevta začela spreminjati. Strokovno delovanje se je začelo še bolj preusmerjati k pacientu, razširjena vloga pa poleg oskrbe zdravil obsega tudi sodelovanje pri zagotavljanju varne in učinkovite rabe zdravil. V lekarniško prakso se je tako začela uveljavljati nova lekarniška storitev, farmacevtska skrb.

Farmacevtsko skrb izvaja v lekarni, v prostoru za svetovanje, magister farmacije s posebnim znanjem, pridobljenim na izobraževalnih programih za vodenje in izvajanje programov farmacevtske skrbi. Definicija farmacevtske skrbi, ki je zapisana v Pravilniku o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, govori, da je farmacevtska skrb odgovorno zagotavljanje zdravljenja z zdravili za dosego pozitivnih končnih izidov, katerih namen je optimizirati bolnikovo kakovost življenja povezano z zdravjem.

V razvitem svetu in tudi pri nas so kronične nenalezljive bolezni najpogostejši vzrok obolevnosti, invalidnosti in umrljivosti. Za kronične nenalezljive bolezni je značilno, da njihov nastanek in razvoj pospešujejo dejavniki tveganja, ki so v veliki meri posledica nezdravega načina življenja. Farmacevtske skrbi se med seboj razlikujejo glede na vrsto kronične bolezni, ki jo obravnavajo. V Sloveniji smo zaenkrat aktivno pristopili k izvajanju programov farmacevtske skrbi pri hipertenziji, farmacevtske skrbi pri sladkorni bolezni in farmacevtske skrbi »Vprašajte o svojem zdravilu«. Skupno in bistveno vsem programom farmacevtske skrbi pa je, da imajo vsi programi tri nivoje delovanja:

I. nivo: Sodelovanje pri preprečevanju kroničnega obolenja

Obiskovalce lekarne ustno in s pisnim gradivom informiramo o bolezni, spodbujamo zdrav načina življenja, pri čemer se osredotočimo na dejavnike tveganja, ki so posledica življenjskih navad in razvad ter na svetovanje glede sprememb v načinu življenja (obvladovanje prekomerne telesne teže, omejitev pitja alkohola in uporabe soli, prenehanje kajenja, aktivna telesna vadba, zdrava prehrana z malo zaužitih maščob in holesterola).

II. nivo: Sodelovanje pri zgodnjem odkrivanju bolezni

Pri velikem številu bolezni je dokazano, da je zdravljenje uspešnejše, če bolezen začnemo zdraviti v začetnih fazah. Osnovni cilj je aktivno sodelovanje farmacevta pri zgodnjem prepoznavanju oseb z velikim tveganjem za razvoj bolezni ali prepoznavanju simptomov nezdravljene bolezni. V okviru organiziranih dnevov meritev ali pri obiskovalcih lekarne merimo krvni tlak in izpolnimo vprašalnik o prisotnih dejavnikih tveganja. Če je potrebno, farmacevt pacientu svetuje tudi pogovor z zdravnikom.

III. nivo: Sodelovanje pri zdravljenju bolnika in spodbujanje, da se bolniki držijo priporočil za zdravljenje bolezni.

Po podatkih iz literature, povprečno le okrog polovica pacientov pravilno jemlje predpisana zdravila, kar vodi v več zapletov bolezni, več hospitalizacij in paradoksno k večjemu predpisovanju zdravil. Naše dolgoletne izkušnje kažejo, da veliko težav pri bolnikih predstavlja nepravilna uporaba zdravil. Farmacevt prepozna, razreši in prepreči težave, povezane z zdravili in zdravjem, z namenom, da zagotovi čim bolj učinkovito zdravljenje in potencialno izboljša kakovost bolnikovega življenja. V okviru farmacevtske skrbi lahko magister farmacije s pridobljenimi ustreznimi kompetencami izvede tudi pregled uporabe zdravil, magister farmacije specialist (klinične ali lekarniške farmacije) pa tudi farmakoterapijski pregled. V večini primerov je s pravim pristopom mogoče težave odpraviti ali vsaj omiliti. Lekarniški farmacevt pa je tudi strokovnjak, ki zna oceniti, kdaj je potrebna zdravniška pomoč. Na zaključku pregleda podatkov o zdravljenju z zdravili vsak bolnik prejme osebno kartico zdravil, t.j. zapis vseh zdravil, ki jih v tem času uporablja. Osebna kartica zdravil je namenjena bolniku za pomoč pri zdravljenju z zdravili doma ter predstavlja kakovostno informacijo ostalim zdravstvenim delavcem, ki sodelujejo v procesu zdravljenja bolnika z zdravili. 

V okviru izvajanja farmacevtske skrbi lekarna zagotovi ustrezno varovanje podatkov o pacientih, skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Informacije, tudi o pravilni samokontroli krvnega tlaka in glukoze v krvi, posredujemo vsakemu obiskovalcu lekarne, ki to želi, farmacevti pa prav tako sami izbiramo ciljne osebe iz rizičnih skupin. Magister farmacije si pri izvajanju programa farmacevtske skrbi za pacienta vzame več časa. Farmacevtska skrb je opredeljena kot ena izmed strokovnih del, ki jih lekarna lahko opravlja, vendar ni plačana iz javnih sredstev. Tudi to je najbrž zraven omejenosti s časom in pomanjkanjem farmacevtov (s pridobljenimi ustreznimi kompetencami) ena izmed ovir, da se farmacevtska skrb v lekarnah izvaja v omejenem obsegu. Tako farmacevtska skrb še ni postala vsakodnevna praksa v lekarnah, kljub drugačnim željam farmacevtov in pacientov. 

Aleksandra Baskar, mag. farm.

 

Še šala izza pulta:

Ob izdaji že dobro poznanega zdravila proti bolečinam, farmacevtka pacientu svetuje uporabo zdravila le po potrebi, na kar jo pacient povpraša: »Po veliki ali mali?«

Lekarne Maribor, 26.09.2016